Rapport: Från linjärt till cirkulärt

En jämförande lönsamhetsstudie mellan produkt-som-tjänst och linjärt. Ett samarbete mellan Wasa Kredit, Länsförsäkringar och RISE. Av Aemiro Melkamu Daniel, Ann-Charlotte Mellquist, Lukas Hallquist. Här, en sammanfattning.

Rapporten utforskar lönsamhetsskillnader mellan traditionella linjära affärsmodeller och produkt-som-tjänst (PaaS) modeller genom litteraturstudier, intervjuer med företag som använder PaaS, samt workshops.

Studien har genomförts i ett samarbete mellan Wasa Kredit, Länsförsäkringar och RISE med stöd av LFs Forskningsfond för att bättre förstå potentialen och utmaningarna med cirkulära affärsmodeller. Utifrån aspekter som design, livslängd, och driftsäkerhet ger studien insikter som kan hjälpa företag att navigera i den hållbara ekonomin.

Lång livslängd och design – nycklar till minskad miljöpåverkan

En av slutsatserna från studien är hur avgörande produktens livslängd och underhållsvänliga design är för lönsamheten inom PaaS-modeller. Det understryker vikten av att designa produkter för återanvändning och långvarig hållbarhet, vilket inte bara sänker kostnader över tid utan också bidrar positivt till miljön genom minskad resursförbrukning och avfall.

Fördelar med PaaS-modeller inom B2B

Studien framhäver hur PaaS-modeller erbjuder företag möjligheter att optimera användningen av sina resurser. Dessa modeller tillåter företag att erbjuda sina produkter som tjänster, vilket kan minska behovet av initiala investeringar och sprida kostnader över tid.

Särskilt inom B2B-marknaden kan dessa modeller erbjuda företag strategiska fördelar genom ökad operationell flexibilitet och förbättrad kundrelation genom tjänster som ökar produktens värde och användbarhet.

Driftsäkerhet – en kritisk komponent för framgång

Rapporten betonar vikten av driftsäkerhet inom PaaS-affärsmodeller. Förmågan att säkerställa att produkterna är tillförlitliga och ständigt tillgängliga är avgörande för kundnöjdheten och för att upprätthålla långsiktiga affärsrelationer. Genom att implementera robusta underhållsstrategier och säkerställa hög servicekvalitet, kan företag stärka sin marknadsposition och skapa förtroende bland sina kunder.

Strategiska partnerskap som framgångsfaktor

Slutligen understryker rapporten hur viktiga partnerskap är för att framgångsrikt genomföra PaaS-modeller. Effektiv samverkan och samarbete med leverantörer och andra aktörer i värdekedjan kan direkt påverka både kostnadseffektivitet och kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Starka partnerskap möjliggör en mer smidig implementering av cirkulära affärsmodeller och bidrar till en hållbar tillväxt.

Slutsats

Rapporten Från linjärt till cirkulärt erbjuder en grund för företag att förstå och implementera cirkulära affärsmodeller effektivt. Rapporten ger en översikt av de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med nya modeller och är ett av de områden som är bra att ha koll på för alla som strävar efter att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi.

Läs den fullständiga rapporten här:

Rapport: Från linjärt till cirkulärt (PDF)

Bakgrund till studien

Agenda 2030s mål hållbar konsumtion och produktion behöver integreras i samhället för att det övergripande målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och helst begränsa den till 1,5 grader. Det krävs ett mer cirkulärt samhälle där material används effektivare än det görs idag. För att kunna uppnå detta mål krävs en förflyttning mot ett mer cirkulärt samhälle där material används betydligt mer effektivare än idag.

Projektet har pågått från november 2023–april 2024 och intervjuerna för studien genomfördes januari–februari 2024. 

Studien är ett samarbete mellan Wasa Kredit, Länsförsäkringar och RISE, med forskningsmedel från Länsförsäkringar Forskningsfond