Behandling av personuppgifter

Wasa Kredit värnar om din personliga integritet och vill att du enkelt ska kunna hitta information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför har vi delat upp denna information utifrån vilken typ av relation du har till oss och hur vi har haft kontakt.

Dina rättigheter

Informationen om dina rättigheter gäller oavsett vilken relation du har. Du är välkommen att kontakta oss för att utöva någon av dina rättigheter. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan. När du vill utöva någon av dina rättigheter kan du behöva styrka din identitet..

Rätten till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag från oss. Om du gör det kommer du att få ett utdrag över de personuppgifter om dig som du har rätt att få tillgång till, tillsammans med information om hur vi behandlar dem. Ange gärna vilken/vilka behandlingar din begäran gäller.

Rätten till rättelse

Om vi har felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar dem. Du har även rätt att begära att vi kompletterar dina personuppgifter om de är ofullständiga.

Rätten att invända

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som vi använder utifrån vårt berättigade intresse. Efter din invändning får vi bara fortsätta behandla dina uppgifter om vi kan visa på avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om vi behöver behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som vi använder för direkt marknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring. Om du har invänt mot behandling för direkt marknadsföring får vi inte längre behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som vi använder för statistiska ändamål.

Rätten till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade:

  • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som vi har behandlat dem för.
  • Om du tar tillbaka ditt samtycke som du tidigare gett oss och vi inte har någon annan grund för behandlingen.
  • Om du invänder mot en behandling som vi utför med stöd av ett berättigat intresse och vi saknar skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål och du invänder mot att dina uppgifter behandlas för det ändamålet.
  • Om vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Du har inte rätt till radering om vår behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten till begränsning

Du har rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter:

  • Om du säger att dina personuppgifter inte stämmer kan du begära att vi begränsar vår behandling under tiden som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta.
  • Om behandlingen är olaglig men du inte vill att uppgifterna raderas utan i stället begär att vi begränsar användningen av dem.
  • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
  • Om du har invänt mot en behandling som vi utför med stöd av ett berättigat intresse kan du begära att vi begränsar vår behandling under tiden som vi arbetar med att kontrollera om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt berättigade intresse.

De uppgifter som omfattas av en begränsning får vi – utöver att lagra dem – endast behandla för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller med stöd av ditt samtycke.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke eller fullgörande av avtal och att den sker automatiserat. Du har även rätt att få uppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke i de fall vi grundar vår behandling av dina uppgifter på ditt samtycke.

Rätten att klaga

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att använda kontaktuppgifterna längre ner på sidan för att berätta för oss vad du är missnöjd med.

Du har också rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du bor eller arbetar i ett annat land än Sverige kan du vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet

Kontakt

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Wasa Kredit
Box 6740
113 85 Stockholm  

Telefon: 08-635 38 00

E-post: dataskydd@wasakredit.se